Dotacje EU

Zapytanie ofertowe nr. 13 -Automat do cięcia profili ramek przyszybowych

2019-11-26 09:33:34

Status ogłoszenia

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Bizea sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach, 05-532 Baniocha
Cena netto - 288 324,03 zł
Deklarowanytermin uruchomienia 76 dni
Okres gwarancji i rękojmi 12 miesięcy
Czas reakcji serwisu 48h

Oferta z dnia 09.12.2019 r. wpłynęła dnia 13.12.2019 r.

Pełna lista podmiotów

Bizea sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach, 05-532 Baniocha
 
 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, e-mail, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Voster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Mickiewicza 155, 37-400 Zarzecze mateusz.sroka@voster.pl do dnia 13.12.2019 r. do godziny 16:00 Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 13 października 2019 r. o godz. 17:00
Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent jest związany swoją ofertą co najmniej na czas 30 dni od dnia złożenia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mateusz.sroka@voster.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Bielak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697310120

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest maszyna Automat do cięcia prfili przyszybowych wykorzystywany w ramach ciągu technologicznego w procesie produkcji drzwi płytowych o specyfikacji opisanej poniżej.
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na fabrycznie nową maszynę przeprowadzane jest w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1 "Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu standard na dziś, jutro, pojutrze i długie lata"
Postępowanie ofertowe, mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej prowadzone jest w trybie konkurencyjnym – konkursie ofert, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zm.) z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wymagania techniczne jakie posiadać musi zamawiana maszyna, zostały opisane w dalszej części ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: niżański Miejscowość: Zarzecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż maszyny automat do cięcia profili przyszybowych.
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie.

Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu.
Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien posiadać następujące cechy (właściwości).
Zastosowanie: Ciecie masowe listew przyszybowych pod kątem 45'

Parametry/wyposażenie
1. Poziomy magazynek listew
2. Zrzutniki pociętego materiału w ilości 3 szt. + czwarta długość na przelot.
3. System ciecia bezodpadowego - docinanie końcówek listew.
4. Pneumatyczny układ opadania tarcz.
5. Pozycjonowanie listew za pomocą docisków pionowych i poziomych.
6. Panel Sterowniczy w języku polskim.
7. panel sterowniczy obsługiwany dotykowo lub/i za pomocą myszy.
8. Możliwość tworzenia programu metodą ramki lub listy.
9. Symulacja i wizualizacja zaprogramowanego wycinania ramek - zwiększenie optymalizacji cięcia.
10. raportowanie produkcji
11. Tolerancja cięcia na długości - poniżej +/- poniżej 0,2 mm.
12. Uruchomienie i szkolenie personelu w cenie.
13. Dodatkowe
- DTR w języku Polskim
- Schematy elektryczne oraz pneumatyczne w formie papierowej oraz pliku PDF
14. Certyfikat CE w języku polskim.
15. Możliwość podłączenia z komputerem nadzorującym pracę w biurze.
16. Gwarancja nie mniejsza niż 12 m-cy
17. Możliwość zdalnego rozwiązywania problemów niewyświetlających się na panelu sterowniczym.
18. Komputer pilarki wyposażony w system podtrzymania energii
19. Możliwość cięcia listew o szerokości do 100mm
20. Możliwość cięcia listew o długości do 1700mm
21. Dokumentacja w języku użytkownika (polskim) oraz certyfikat CE

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Montaż u uruchomienie Przedmiotu Zamówienia nie może przekroczyć 01.03.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn. W przypadku kiedy w treści oferty podana wartość bądź cena będzie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości bądź ceny na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według tabeli A ogłoszonego na dzień otwarcia oferty. W przypadku gdy wszystkie złożone oferty będą wyrażone w tej samej walucie, Zamawiający może dokonać oceny ofert bez przeliczania na PLN. Podana w ofercie cena netto powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dostawy, montażu i uruchomienia i przeszkolenia pracowników .
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania gwarancji dobrego wykonania przedmiotu Zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia terminu uruchomienia Przedmiotu Zamówienia, który zostanie objęty w umowie sankcją w postaci kar umownych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
Oświadczenie oferenta – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
Dokumentacja techniczna opisującą przedmiot zamówienia – dokumentacja powinna odnosić się do parametrów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia
Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
W formularzu ofertowym należy przedstawić: – cenę netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia wykonanej w oparciu o przedstawioną specyfikacje. W przypadku ceny netto wyrażonej w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, w przypadku gdy w danym dniu jest więcej niż jedno ogłoszenie kursu średniego, obowiązująca dla niniejszego postępowania jest tabela kursów ogłoszona jako pierwsza w danym dniu.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty związane z transportem, montażem i przeszkoleniem pracowników. – deklarowany termin dostawy i rozpoczęcia montażu – przy czym okres zakończenia montażu nie może przekraczać terminu wskazanego w zapytaniu ofertowym.
Wszystkie pola formularza ofertowego (załącznik nr 1) muszą być uzupełnione.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi ze wskazaniem stanowiska.
Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
W formularzu oferty należy uzupełnić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego zrealizowanie oferuje wykonawca.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej jak i elektronicznej. Oferty w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11 ”. Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być wydrukowane, opatrzone pieczątką, podpisane i wysłane w formacie PDF/jpg. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać: „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11 ” Każda oferta, która wpłynie drogą elektroniczną zostanie potwierdzona przez Zamawiającego mailem, że oferta wpłynęła do Zamawiającego. W przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem należy zweryfikować poprawność wpisanego adresu mailowego. Zamawiający nie odpowiada za problemy związane np. z poprawnością działania serwerów, łączy itp.
Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503).
Za informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający uzna tylko dokumenty opatrzone przez oferenta klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
b) złożoną po terminie,
c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

UWAGA – z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia
Waga: 60 pkt.
Sposób wyliczenia: P(K1)=(najniższa cena netto)/(cena netto badanej oferty)×60 pkt
Deklarowany termin uruchomienia maszyny w siedzibie Zamawiającego
Waga: 20 pkt.
Sposób wyliczenia: P(K2)=(najkrótszy termin (w dniach))/(termin badanej oferty (w dniach))×20 pkt
Oferowany okres gwarancji i rękojmi
Waga: 5 pkt.
Sposób wyliczenia: 0-23 miesięcy – 0 pkt; 24 – 35 miesięcy – 3 pkt 36 i powyżej – 5 pkt
Czas reakcji serwisu,
Waga 15 pkt
Czas reakcji serwisu mniejszy lub równy 24 h – 15 pkt.
Czas reakcji serwisu większy niż 24 h oraz mniejszy lub równy 36 h – 10 pkt.
Czas reakcji serwisu większy niż 36-48 h i powyżej – 0 pkt.

Liczba punktów za poszczególne kryteria będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku, następnie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty według wzoru:
P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)+P(K4)

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 1, 2, 3,4). W przypadku równej liczby punktów, kryterium decydującym będzie cena.

Wykluczenia

Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
b) złożoną po terminie,
c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

Adres

Adama Mickiewicza 155/n/d

37-400 Zarzecze

podkarpackie , niżański

Numer telefonu

+15 870-14-20

Fax

+15 870-14-85

NIP

6020133670

Tytuł projektu

Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu standard „na dziś, jutro, pojutrze i długie lata”

Numer projektu

POIR.03.02.01-18-0021/18-00
Masz pytania? Zadzwoń: 15 870 14 44