Dotacje EU

Zapytanie ofertowe nr 7 - Urządzenie dwustronnie formatyzujące, jednostronnie oklejające skrzydło drzwiowe

2018-07-12 12:21:57

Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte na korzyść Homag GMBH D – 72296 Schopfloch za cenę 2.615.000,00 EUR przy okresie zamówienia wynoszącym 396 dni

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 17.02.2019 r. zmieniono;
-wzór oferty poprzez usunięcie z niej elementów nie związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym
-Skrócony opis przedmiotu zamówienia – usunięto słwnictwo “elementy płytowe”, “puszka drzwiowa” i zastąpiono ją “skrzydło drzwiowe”
Usunięto zdanie “Linia w komplecie zautomatyzowana z załadunkiem rozładunkiem oraz powrotem palet”, i zastąpiono ją zdaniem “Linia przystosowana do zautomatyzowania załadunku, rozładunku oraz powrotu palet,” – ze względu na możliwość błędnej interpretacji przez oferentów.Poprawiono drobne omyłki pisarskie w postaci “literówek”

– zmieniono także warunki oceny oferty – “deklarowany termin zakończenia montażu – – przy czym okres zakończenia montażu nie może przekraczać daty 30 marca 2020 r.” zamieniono na “deklarowany termin dostawy i rozpoczęcia montażu – nie może przekraczać daty 30 marca 2020 r. ”

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, e-mail, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Voster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Mickiewicza 155, 37-400 Zarzecze mateusz.sroka@voster.pl do dnia 04.03.2019 r. do godziny 16:00 Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 05 marca 2019 r. o godz. 10:00
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent jest związany swoją ofertą co najmniej na czas 30 dni od dnia złożenia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mateusz.sroka@voster.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Sroka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

667583939

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest maszyna Urządzenie dwustronnie formatyzujące, jednostronnie oklejające skrzydło drzwiowe. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na fabrycznie nową maszynę do jednostronnego oklejania skrzydeł drzwiowych w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1 „Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu standard „na dziś, jutro, pojutrze i długie lata””
Postępowanie ofertowe, mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej prowadzone jest w trybie konkurencyjnym – konkursie ofert, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zm.) z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wymagania techniczne jakie posiadać musi zamawiana maszyna, zostały opisane w dalszej części ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: niżański Miejscowość: Zarzecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór wykonawcy, który wykona i zamontuje fabrycznie nowe Urządzenie dwustronnie formatyzujące, jednostronnie oklejające skrzydło drzwiowe. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji

Przedmiot zamówienia

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie.

Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Przedmiot zamówienia, powinien posiadać następujące cechy (właściwości); Urządzenie musi mieć wydajność min 7 taktów na minutę Maszyna kompletnie zautomatyzowana pracująca z odczytu kodu kreskowego z możliwością zintegrowania z dodatkowym urządzeniem do postformingu

Dane techniczne puszki drzwiowej
Długość – min 1000 mm Max 2500 mm
Szerokość min 300 mm max 1300
Grubość 16 do 65 mm
Waga od 4 kg do 140 kg

Możliwość obróbki skrzydeł drzwiowych z wycięciami technicznymi pod dany model
Rodzaje obrzeża – folia papier o grubości 0,25 do 0,45 pcv do 2 mm
Rodzaje kleju EVA – PO – konieczność zabezpieczania dołu skrzydła przed wilgocią za pomocą kleju
Linia w komplecie zautomatyzowana z załadunkiem rozładunkiem oraz powrotem palet, kompatybilna z systemem ERP , pozwalająca przesyłać informacje zwrotne o postępie produkcyjnym.
Linia powinna mieć możliwość wykonania na stacjach odfrezowań technicznych pod uszczelki, próg opadający etc.
Linia powinna mieć możliwość wykonania w skrzydle przeciwfelca
Półautomatyczny przycisk KJ z mozliwoscia odseparowania braków produkcyjnych z zapisaniem błędu w systemie maszyny określającym konieczność dokonania ponownej obróbki
Możliwość naprawy wadliwego obrzeża na urządzeniu
System przewidywania obrzeża oraz planowania zmian kiszeni magazynku na dany kolor i rodzaj obrzeża.
Możliwość produkcyjna drzwi o różnych parametrach technicznych z jak najmniejszą koniecznością czasów przestawień.
Możliwość wykonania drzwi z puszki drzwiowej z długości 2030 na długość 1983 bez wstępnego formatowania poza linią maszyny
Maszyna przygotowana do rozbudowy – nakładania nabrzeża w technologii “Airtec” lub równorzędnej
Możliwość obróbki w tolerancjach odchylenie od płasko liniowości 2 mm na 1 m
Linia powinna posiadać monitoring stopnia zaawansowania obróbki oraz przekazania danych do systemu online.
Maszyna musi posiadać certyfikat CE oraz Deklarację Zgodności CE.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony i i po dostawie przekazany do użytkowania do 30 marca 2020 r., co zostanie stwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn. W przypadku kiedy w treści oferty podana wartość bądź cena będzie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości bądź ceny na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według tabeli A ogłoszonego na dzień otwarcia oferty. W przypadku gdy wszystkie złożone oferty będą wyrażone w tej samej walucie, Zamawiający może dokonać oceny ofert bez przeliczania na PLN. Podana w ofercie cena netto powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dostawy, montażu i uruchomienia i przeszkolenia pracowników .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia terminu dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • Formularz ofertowy – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
 • Oświadczenie oferenta – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
 • Dokumentacja techniczna opisującą przedmiot zamówienia – dokumentacja powinna odnosić się do parametrów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 2. W formularzu ofertowym należy przedstawić: – cenę netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia wykonanej w oparciu o przedstawioną specyfikacje. W przypadku ceny netto wyrażonej w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, w przypadku gdy w danym dniu jest więcej niż jedno ogłoszenie kursu średniego, obowiązująca dla niniejszego postępowania jest tabela kursów ogłoszona jako pierwsza w danym dniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty związane z transportem, montażem i przeszkoleniem pracowników. – deklarowany termin dostawy i rozpoczęcia montażu – przy czym okres zakończenia montażu nie może przekraczać daty 30 marca 2020 r..
 3. Wszystkie pola formularza ofertowego (załącznik nr 1) muszą być uzupełnione.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
 7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi ze wskazaniem stanowiska.
 9. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
 10. W formularzu oferty należy uzupełnić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego zrealizowanie oferuje wykonawca.
 11. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej jak i elektronicznej. Oferty w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ”. Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być wydrukowane, opatrzone pieczątką, podpisane i wysłane w formacie PDF/jpg. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać: „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ” Każda oferta, która wpłynie drogą elektroniczną zostanie potwierdzona przez Zamawiającego mailem, że oferta wpłynęła do Zamawiającego. W przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem należy zweryfikować poprawność wpisanego adresu mailowego. Zamawiający nie odpowiada za problemy związane np. z poprawnością działania serwerów, łączy itp.
 13. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503). Za informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający uzna tylko dokumenty opatrzone przez oferenta klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.
 14. Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
  a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
  b) złożoną po terminie,
  c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

UWAGA – z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 1. Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia
  Waga: 80 pkt.
  Sposób wyliczenia: P(K1)=(najniższa cena netto)/(cena netto badanej oferty)×80 pkt
 2. Deklarowany termin uruchomienia maszyny w siedzibie Zamawiającego
  Waga: 20 pkt.
  Sposób wyliczenia: P(K2)=(najkrótszy termin (w dniach))/(termin badanej oferty (w dniach))×20 pktLiczba punktów za poszczególne kryteria będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku, następnie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty według wzoru:
  P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2)
  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 1, 2). W przypadku równej liczby punktów, kryterium decydującym będzie cena.

Wykluczenia

Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
b) złożoną po terminie,
c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

Masz pytania? Zadzwoń: 15 870 14 44