Dotacje EU

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 - Instalacja odpylania oraz transportu pneumatycznego i mechanicznego wraz z gospodarką odpadową poprzez załadunek naprzemienny kontenerów oraz instalację detekcji i gaszenia iskier

2018-02-19 12:17:34

Rozstrzygnięte

W toku przeprowadzonego przetargu doszło do rozstrzygnięcia na korzyść spółki P.P.U. Syzar sp. z o.o.
Kusowo 33a, 76-200 Słupsk

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, e-mail, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Voster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Mickiewicza 155, 37-400 Zarzecze msroka@voster.space do dnia 27.11.2018 r. do godziny 16:00 Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 8:30
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Oferent jest związany swoją ofertą co najmniej na czas 30 dni od dnia złożenia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

msroka@voster.space

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Sroka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

15 870 12 54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nową instalację odpylania oraz transportu pneumatycznego i mechanicznego wraz z gospodarką odpadową poprzez załadunek naprzemienny kontenerów oraz równomiernie dozowanie do bufora kotłowni podajnikiem zgrzebłowym o wydajności 35m3/h. Będzie to następowało z zbiornika buforowego o poj. 7,6m3 wraz z wygarniaczem oraz podwójnym spustem pod dozownik celkowy (zawór gwiaździsty odsprzęgający ewentualny wybuch). Instalacje detekcji oraz gaszenia iskier w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1 „Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu standard „na dziś, jutro, pojutrze i długie lata”” Postępowanie ofertowe, mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej prowadzone jest w trybie konkurencyjnym – konkursie ofert, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zm.) z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Składowe części z jakich ma składać przedmiot zamówienia zostały zawarte w załącznikach.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: niżański Miejscowość: Zarzecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór wykonawcy, który wykona i zamontuje fabrycznie nową instalację odpylania oraz transportu pneumatycznego i mechanicznego wraz z gospodarką odpadową poprzez załadunek naprzemienny kontenerów oraz równomiernie dozowanie do bufora kotłowni podajnikiem zgrzebłowym o wydajności 35m3/h. Będzie to następowało z zbiornika buforowego o poj. 7,6m3 wraz z wygarniaczem oraz podwójnym spustem pod dozownik celkowy(zawór gwiaździsty odsprzęgający ewentualny wybuch) oraz instalacje detekcji oraz gaszenia iskier. Składowe części z jakich ma składać przedmiot zamówienia zostały zawarte w załącznikach.

Przedmiot zamówienia

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

a. instalacja musi spełniać wymogi BHP oraz Ppoż.,(wg. DIN EN 14491; EN 16447. PN EN 12845;: urządzenie oraz instalacja winny być wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX tj. 2014/34/UE:, normą wraz z jej kontynuacjami tj. EN_PL_12779_2007_2, wymagane urządzenia z atestami umożliwiającymi ich pracę w strefie zagrożenia wybuchem tj. strefa 20,21,22, uziemienie zgodnie z normą PN-EN 60079-17, projektem instalacji w 3 rzutach w formacie dxf, dwg, projektem fundamentów dla całości urządzeń uzgodnionym z konstruktorem z uprawnieniami bez ograniczeń w wersji cyfrowej oraz 4 egzemplarzach papierowych, deklaracje zgodności min. WE CE, projekt budowlany instalacji technologicznej uzgodniony przez uprawnionych projektantów, specjalistów ds. p.poż, BHP min. obliczenia konstrukcyjne urządzeń dla objętości zalania zastosowania suchych pionów gaśniczych,
b. instalacja wyposażona w filtr podciśnieniowy z podwójną regeneracją tj. mechaniczną oraz przedmuchową o wydajności 120000m3/h wraz z wygarniaczem oraz dozownikiem celkowym o wydajności 40m3/h,, wentylatory o łącznej wydajności 87 500m3/h, rury, wygarniacze, niezależne śluzy celkowe o wydajności 40m3/h jak urządzenie odsprzęgające wybuch, klapy zwrotne p.poż z i inne elementy niezbędne do przesyłu trocin z instalacji odpylającej do instalacji grzewczej wraz z automatyką dozowania trocin do zasobnika kotła i systemem rozładunku awaryjnego trybie rozdzielaczy; system sterowania w trybie pracy falowników w stosunku do silników klasy energetycznej min.3 wraz z modułem GSM oraz pełnego oczujnikowania.

Składowe części z jakich ma składać przedmiot zamówienia zostały zawarte w załącznikach.

Kod CPV

44611420-6

Nazwa kodu CPV

Zbiorniki do przechowywania osadu

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa wraz z instalacją w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 r. (przez wskazany termin realizacji rozumie się wykonanie, dostarczenie i montaż).

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty
oświadczenie o braku powiązań
wykaz osob
Przedmiar

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca przedmiotowej dostawy dysponuje odpowiednią kadrą, umożliwiającą rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie brał pod uwagę dysponowanie przez oferenta co najmniej jednej posiadanie osoby z uprawnieniami inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz jednej osoby z uprawnieniami z zakresu BHP, które to osoby będą brały ciągły udział w procesie wykonania, dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przedmiotowego warunku poprzez analizę treści załączonego do oferty wykazu osób (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada doświadczenie w realizacji robót adekwatnych do przedmiotu zamówienia (odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia). W celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku Oferent powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał minimum 4 adekwatne do przedmiotu zamówienia obejmujące wykonanie, dostawę oraz montaż. Zamawiający wymaga aby roboty adekwatne zostały zrealizowane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawem budowlanym i prawidłowo odebrane. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu ofertowym weryfikowane będzie na podstawie analizy treści dołączonego do oferty wykazu zrealizowanych robót adekwatnych do przedmiotu zamówienia potwierdzającego posiadane doświadczenie oraz na podstawie przedłożonych kserokopii referencji potwierdzających zrealizowanie robót instalacyjnych wyszczególnionych w załączonym wykazie określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji.

Potencjał techniczny

Oferent posiada doświadczenie w realizacji robót adekwatnych do przedmiotu zamówienia (odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia). W celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku Oferent powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał minimum 4 adekwatne do przedmiotu zamówienia obejmujące wykonanie, dostawę oraz montaż. Zamawiający wymaga aby roboty adekwatne zostały zrealizowane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawem budowlanym i prawidłowo odebrane. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu ofertowym weryfikowane będzie na podstawie analizy treści dołączonego do oferty wykazu zrealizowanych robót adekwatnych do przedmiotu zamówienia potwierdzającego posiadane doświadczenie oraz na podstawie przedłożonych kserokopii referencji potwierdzających zrealizowanie robót instalacyjnych wyszczególnionych w załączonym wykazie określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający będzie brał pod uwagę Wykonawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób na podstawie umowy. Dodatkowo oferent powinien zatrudniać i skierować do prac u Zamawiającego jedną osobę z uprawnieniami inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz jedną osobę z uprawnieniami inspektora bhp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków do Urzędu Skarbowego. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie:

a) załączonego do oferty aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W stosunku do Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d)Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
e)Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
f)Wykaz zrealizowanych robót adekwatnych do przedmiotu zamówienia;
g)Referencje potwierdzające zrealizowane roboty wyszczególnione w ww. wykazie;
h)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
i) Kosztorys ofertowy z podziałem na elementy wymienione w przedmiarze, j) Oświadczenie o liczbie zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 • Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 • W formularzu ofertowym należy przedstawić:
  – cenę netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia wykonanej w oparciu o przedstawiony przedmiar.
  W przypadku ceny netto wyrażonej w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, w przypadku gdy w danym dniu jest więcej niż jedno ogłoszenie kursu średniego, obowiązująca dla niniejszego postępowania jest tabela kursów ogłoszona jako pierwsza w danym dniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty związane z zużytymi mediami (woda, prąd etc).
  – okres gwarancji , przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji. Niepodanie okresu gwarancji lub podanie krótszego uważane będzie brane za zaoferowanie 36 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.
  – deklarowany termin zakończenia robót budowlanych – przy czym okres zakończenia instalacji nie może przekraczać daty 15 stycznia 2019 r..
 • Wszystkie pola formularza ofertowego (załącznik nr 1) muszą być uzupełnione.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
 • Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi ze wskazaniem stanowiska.
 • Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
 • W formularzu oferty należy uzupełnić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego zrealizowanie oferuje wykonawca.
 • Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej jak i elektronicznej. Oferty w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2018”. Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być wydrukowane, opatrzone pieczątką, podpisane i wysłane w formacie PDF/jpg. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać: „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2018” Każda oferta, która wpłynie drogą elektroniczną zostanie potwierdzona przez Zamawiającego mailem, że oferta wpłynęła do Zamawiającego. W przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem należy zweryfikować poprawność wpisanego adresu mailowego. Zamawiający nie odpowiada za problemy związane np. z poprawnością działania serwerów, łączy itp.
 • Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503). Za informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający uzna tylko dokumenty opatrzone przez oferenta klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.
 • Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
  a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
  b) złożoną po terminie,
  c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniuUWAGA – z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 1. Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia
  Waga: 70 pkt.
  Sposób wyliczenia: P(K1)=(najniższa cena netto)/(cena netto badanej oferty)×70 pkt
 2. Deklarowany termin zakończenia robót
  Waga: 20 pkt.
  Sposób wyliczenia: P(K2)=(najkrótszy termin (w miesiącach))/(termin badanej oferty (w miesiącach))×20 pkt
 3. Oferowany okres gwarancji i rękojmi
  Waga: 10 pkt.
  Sposób wyliczenia: 0-35 miesięcy – 0 pkt; 35-60 miesięcy – 2 pkt; Powyżej 60 miesięcy – 10 pkt

Liczba punktów za poszczególne kryteria będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku, następnie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty według wzoru:
P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K2)
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 1, 2, 3). W przypadku równej liczby punktów, kryterium decydującym będzie cena.

Wykluczenia

Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
b) złożoną po terminie,
c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

Masz pytania? Zadzwoń: 15 870 14 44