Dotacje EU

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 - Pilarka do cięcia na wymiar płyt MDF

2018-03-07 13:20:10

Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte na korzyść Schelling Polska Obrabiarki do Drewna sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
Cena: 225 000 EUR netto
Dostawa do 15.03.2019, uruchomienie do 29.03.2019
Gwarancja 24 miesiące

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, e-mail, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Voster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Mickiewicza 155, 37-400 Zarzecze mateusz.sroka@voster.pl do dnia 01.02.2019 r. do godziny 16:00 Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 02 lutego 2019 r. o godz. 10:00
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Oferent jest związany swoją ofertą co najmniej na czas 30 dni od dnia złożenia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mateusz.sroka@voster.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Sroka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 667 583 939

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na fabrycznie nową pilarkę o cięcia na wymiar płyt MDF o wymiarach 2800mm na 2800 mm w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1 „Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu standard „na dziś, jutro, pojutrze i długie lata”” Postępowanie ofertowe, mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej prowadzone jest w trybie konkurencyjnym – konkursie ofert, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zm.) z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wymagania techniczne jakie posiadać musi zamawiana maszyna, zostały opisane w dalszej części ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: niżański Miejscowość: Zarzecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór wykonawcy, który wykona i zamontuje fabrycznie nową pilarkę do cięcia na wymiar płyt MDF o wymiarach 2800mm na 2800 mm. Wymagania techniczne zostały opisane poniżej

Przedmiot zamówienia

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Zamawiana maszyna, musi posiadać następujące cechy;
Maszyna przeznaczona do rozkroju płyt MDF o wymiarach 2800mm na 2800 mm
Maszyna przystosowana do cięcia płyt MDF z odpowiednimi zabezpieczeniami prowadnic i łożysk
Wysokość sztapla min. 650 mm
Wysokość cięcia minimum 132 mm
Automatyczny, tylny załadunek pakietów płyt z buforem rolotokowym na min dwa miejsca paletowe z możliwością załadunku palet płyt za pomocą wózka widłowego w układzie osi x i y względem kierunku jego pracy
Przystosowanie maszyny do cięcia i automatycznego załadunku pakietów cienkich płyt min 3 mm
Automatyczny, bezkolizyjny z kierunkiem przepływu materiału system wyładunku płyt osłonowych
Dynamika ciągłości pracy maszyny w czasie rzeczywistym w zakresie równoczesnego rozkroju i załadunku pakietów płyt na stół maszyny
Precyzja w rozkroju 0,1 mm
System wyrównywania pakietów płyt względem linii cięcia w kierunkach osi x i y
Urządzenie monitorujące wyboczenie tarczy piły
Optymalizacja przejazdu piły do długości cięcia
Wysoka odporność stołu na ścieranie w kontakcie z ciężkimi pakietami płyt
System poduszek powietrznych na wyjeździe
Automatyczne wysunięcie tarczy piły dostosowane do grubości(wysokości) cięcia
Program wspomagający optymalizację rozkroju
System szybkiego blokowania narzędzi
Moduł zdalnego dostępu serwisowego
System gwarantujący ciągłą pracę komputera maszyny, ups oraz system ciągłego zapisu obrazu dysku maszyny, raid,
Klimatyzator szafy sterowniczej

Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesięcy od protokolarnego odbioru na oferowany sprzęt.

Wymagany maksymalny czas reakcji serwisowej, nie dłuższy niż 48h.

Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji

Oferent zobowiązuję się do dostarczenia Zamawiającemu w ramach dostawy instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej urządzenia w języku polskim. W przypadku posiadania dokumentacji w innym języku, zapewnia odpowiednie ich tłumaczenie na język polski.

Maszyna będzie posiadała certyfikat CE oraz Deklarację Zgodności CE.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia maksymalnie do 05.05.2019 r. Uruchomienie do 15.05.2019 r. (podpisanie protokołu odbioru końcowego).

Załączniki

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 1 Wzór oferty

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn W przypadku kiedy w treści oferty podana wartość bądź cena będzie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości bądź ceny na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według tabeli A ogłoszonego na dzień otwarcia oferty. W przypadku gdy wszystkie złożone oferty będą wyrażone w tej samej walucie, Zamawiający może dokonać oceny ofert bez przeliczania na PLN. Podana w ofercie cena netto powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dostawy, montażu i uruchomienia i przeszkolenia pracowników .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia terminu dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
Oświadczenie oferenta – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
Dokumentacja techniczna opisującą przedmiot zamówienia – dokumentacja powinna odnosić się do parametrów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 2. W formularzu ofertowym należy przedstawić:
  – cenę netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia wykonanej w oparciu o przedstawiony przedmiar.
  W przypadku ceny netto wyrażonej w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, w przypadku gdy w danym dniu jest więcej niż jedno ogłoszenie kursu średniego, obowiązująca dla niniejszego postępowania jest tabela kursów ogłoszona jako pierwsza w danym dniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty związane z transportem, montażem i przeszkoleniem pracowników.
  – okres gwarancji , przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesięcy i podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji. Niepodanie okresu gwarancji lub podanie krótszego uważane będzie brane za zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.
  – deklarowany termin zakończenia montażu – przy czym okres zakończenia montażu nie może przekraczać daty 15 maja 2019 r..
 3. Wszystkie pola formularza ofertowego (załącznik nr 1) muszą być uzupełnione.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
 7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi ze wskazaniem stanowiska.
 9. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
 10. W formularzu oferty należy uzupełnić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego zrealizowanie oferuje wykonawca.
 11. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej jak i elektronicznej. Oferty w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2018”. Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być wydrukowane, opatrzone pieczątką, podpisane i wysłane w formacie PDF/jpg. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać: „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2018” Każda oferta, która wpłynie drogą elektroniczną zostanie potwierdzona przez Zamawiającego mailem, że oferta wpłynęła do Zamawiającego. W przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem należy zweryfikować poprawność wpisanego adresu mailowego. Zamawiający nie odpowiada za problemy związane np. z poprawnością działania serwerów, łączy itp.
 13. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503). Za informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający uzna tylko dokumenty opatrzone przez oferenta klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.
 14. Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
  a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
  b) złożoną po terminie,
  c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniuUWAGA – z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 1. Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia
  Waga: 60 pkt.
  Sposób wyliczenia: P(K1)=(najniższa cena netto)/(cena netto badanej oferty)×60 pkt
 2. Deklarowany termin uruchomienia maszyny w siedzibie Zamawiającego
  Waga: 30 pkt.
  Sposób wyliczenia: P(K2)=(najkrótszy termin (w dniach))/(termin badanej oferty (w dniach))×30 pkt
 3. Oferowany okres gwarancji i rękojmi
  Waga: 10 pkt.
  Sposób wyliczenia: 0-23 miesięcy – 0 pkt; 24 miesięcy i powyżej – 10 pkt

Liczba punktów za poszczególne kryteria będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku, następnie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty według wzoru:
P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K2)
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 1, 2, 3). W przypadku równej liczby punktów, kryterium decydującym będzie cena.

Wykluczenia

Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
b) złożoną po terminie,
c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

Masz pytania? Zadzwoń: 15 870 14 44