Dotacje EU

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 - Maszyna CNC do drzwi - linia do frezowania pod zamek i zawiasy

2018-06-20 12:40:34

Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte na korzyść IMAC sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
Cena netto: 861000,00 EUR
Gwarancja 36 miesięcy
Deklarowany termin uruchomienia przedmiotu zamówienia: 15.07.2019
Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę: 24 h

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, e-mail, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Voster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Mickiewicza 155, 37-400 Zarzecze mateusz.sroka@voster.pl do dnia 25.02.2019 r. do godziny 16:00 Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10:00
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Oferent jest związany swoją ofertą co najmniej na czas 30 dni od dnia złożenia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mateusz.sroka@voster.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Sroka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

667583939

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest maszyna CNC do drzwi – linia do frezowania pod zamek i zawiasy. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na fabrycznie nową maszynę do jednostronnego oklejania (kaszerowania) elementów płytowych w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1 „Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu standard „na dziś, jutro, pojutrze i długie lata”” Postępowanie ofertowe, mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej prowadzone jest w trybie konkurencyjnym – konkursie ofert, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zm.) z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wymagania techniczne jakie posiadać musi zamawiana maszyna, zostały opisane w dalszej części ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: niżański Miejscowość: Zarzecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór wykonawcy, który wykona i zamontuje fabrycznie nowąMaszyna CNC do drzwi – linia do frezowania pod zamek i zawiasy. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji

Przedmiot zamówienia

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie.

Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Przedmiotem zamówienia jest maszyna CNC, która musi posiadać poniższe właściwości;

Operacje do wykonania
-frezowanie wpustu pod blachę zamka
-frezowanie kieszeni pod zamek,
-wiercenie otworów pod wkręty do montażu zamka
-frezowanie otworu pod wkładkę zamka,
-frezowanie otworu pod klamkę,
-wiercenie otworów montażowych do zawiasów bezprzylgowych
-wiercenie otworów pod zawiasy wraz z wkręcaniem z zawiasu typu ANUBA z jednym bolcem oraz z dwoma bolcami.
-wykonywanie operacji związanych z podcięciami wentylacyjnymi oraz otworami wentylacyjnymi
-frezowanie kanału pod drzwi przesuwne
-frezowania pod dodatkowy rygiel w skrzydłach podwójnych
-frezowania specjalnego systemu zamozamykacza
-wycinanie za pomocą dwóch silników z czego jeden musi posiadać możlwiość wymiany narzędzia otworów pod szklenie.
-możliwość frezowania obwiedniowego drzwi technicznych
-możliwość frezowania kanałów pod uszczelki w drzwiach przeciwpożarowych
-system mierzenia grubości i szerokości drzwi z zadanym programem
-podawanie zawiasów za pomocą wibratora automatycznego
-wkręcanie zawiasów z pojedynczym i podwójnym bolcem

BAZA MASZYNY, wykonana z mocnej struktury stalowej o następującej kompozycji:
– prawa strona stała, lewa strona ruchoma automatycznie na podstawie kodu kreskowego otwierająca się na odpowiednią szerokość drzwi
– most podparty z dwóch stron na którym są zamontowane zespoły frezarskie z czego jeden posiada funkcję wymiany narzędzia
– dmuchawy czyszczące powierzchnie podporowe i elementy ustalające.

SYSTEM TRANSPORTU ELEMENTÓW ZA POMOCĄ PASÓW ZE SPECJALNYM SYSTEMEM PRZYSSAWEK GWARANTUJĄCYCH PRAWIDŁOWE MOCOWANIE DRZWI PODCZAS OBRÓBKI.

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE ZARZĄDZAJĄCE PRACĄ LINII, w komplecie z komputerem zsynchronizowanym z systemem zarządzania produkcją stosowaną przez klienta.

Komputer zarządzający maszyną o następujących funkcjach:
– pozycjonowanie ramienia ruchomego
– autodiagnostyka alarmów
– załączenie zespołów
– zliczanie elementów
– prędkość pracy
– kontrola osi CNC wrzecion
– połączenie z wewnętrznym systemem zarządzania

Maszyna musi posiadać certyfikat CE oraz Deklarację Zgodności CE.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony i uruchomiony bezusterkowo, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego do 30 lipca 2019 r.

Załączniki

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 1 – wzór oferty

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn. W przypadku kiedy w treści oferty podana wartość bądź cena będzie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości bądź ceny na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według tabeli A ogłoszonego na dzień otwarcia oferty. W przypadku gdy wszystkie złożone oferty będą wyrażone w tej samej walucie, Zamawiający może dokonać oceny ofert bez przeliczania na PLN. Podana w ofercie cena netto powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dostawy, montażu i uruchomienia i przeszkolenia pracowników .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia terminu dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
Oświadczenie oferenta – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
Dokumentacja techniczna opisującą przedmiot zamówienia – dokumentacja powinna odnosić się do parametrów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 2. W formularzu ofertowym należy przedstawić:
  – cenę netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia wykonanej w oparciu o przedstawioną specyfikacje.
  W przypadku ceny netto wyrażonej w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, w przypadku gdy w danym dniu jest więcej niż jedno ogłoszenie kursu średniego, obowiązująca dla niniejszego postępowania jest tabela kursów ogłoszona jako pierwsza w danym dniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty związane z transportem, montażem i przeszkoleniem pracowników.
  – okres gwarancji , przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesięcy i podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji. Niepodanie okresu gwarancji lub podanie krótszego uważane będzie brane za zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.
  – deklarowany termin zakończenia montażu – przy czym okres zakończenia montażu nie może przekraczać daty 30 lipca 2019 r..
  - gotowość serwisowa – przy czym podjęcie działań związanych z usunięciem usterki nie może być krótsza niż 72 h
 3. Wszystkie pola formularza ofertowego (załącznik nr 1) muszą być uzupełnione.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
 7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi ze wskazaniem stanowiska.
 9. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
 10. W formularzu oferty należy uzupełnić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego zrealizowanie oferuje wykonawca.
 11. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej jak i elektronicznej. Oferty w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ”. Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być wydrukowane, opatrzone pieczątką, podpisane i wysłane w formacie PDF/jpg. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać: „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ” Każda oferta, która wpłynie drogą elektroniczną zostanie potwierdzona przez Zamawiającego mailem, że oferta wpłynęła do Zamawiającego. W przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem należy zweryfikować poprawność wpisanego adresu mailowego. Zamawiający nie odpowiada za problemy związane np. z poprawnością działania serwerów, łączy itp.
 13. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503). Za informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający uzna tylko dokumenty opatrzone przez oferenta klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.
 14. Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
  a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
  b) złożoną po terminie,
  c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

UWAGA – z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 1. Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia
  Waga: 60 pkt.
  Sposób wyliczenia: P(K1)=(najniższa cena netto)/(cena netto badanej oferty)×60 pkt
 2. Deklarowany termin uruchomienia maszyny w siedzibie Zamawiającego
  Waga: 20 pkt.
  Sposób wyliczenia: P(K2)=(najkrótszy termin (w dniach))/(termin badanej oferty (w dniach))×20 pkt
 3. Oferowany okres gwarancji i rękojmi
  Waga: 5 pkt.
  Sposób wyliczenia: 0-23 miesięcy – 0 pkt; 24 – 35 miesięcy – 3 pkt 36 i powyżej – 5 pkt
 4. Czas reakcji serwisu,
  Waga 15 pkt
  Czas reakcji serwisu mniejszy lub równy 24 h – 15 pkt.
  Czas reakcji serwisu większy niż 24 h oraz mniejszy lub równy 36 h – 10 pkt.
  Czas reakcji serwisu większy niż 36-48 h i powyżej – 0 pkt.
  Liczba punktów za poszczególne kryteria będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku, następnie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty według wzoru:
  P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)+P(K4)

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 1, 2, 3,4). W przypadku równej liczby punktów, kryterium decydującym będzie cena.

Wykluczenia

Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
b) złożoną po terminie,
c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

Masz pytania? Zadzwoń: 15 870 14 44