Dotacje EU

Voster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Zarzeczu realizuje projekt pt. "Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu standard na dziś, jutro, pojutrze i długie lata" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek wyników prac B+R w obszarze technologii produkcji stolarki otworowej w postaci płytowych drzwi wewnętrznych (segment standard) o znacząco podwyższonej wytrzymałości przy utrzymaniu najniższego poziomu cen. Drzwi płytowe segmentu standard (lakierowane i okleinowane) są produktem posiadającym największy udział w rynku drzwi wewnętrznych. Są one jednocześnie – z uwagi na swoją najprostszą konstrukcję – obciążone „wadą”, której dotychczas nie przezwyciężył żaden z wielu producentów. Drzwi tego typu są w porównaniu ze stolarką otworową innych segmentów bardzo podatne na czynniki zewnętrzne (wilgotność i różnice temperatur otoczenia) i ulegają w krótkim czasie odkształceniom w narożach – górnym i dolnym – krawędzi „przyklamkowej” skrzydła. W efekcie skrzydło drzwiowe przestaje spełniać oczekiwania (i tak niewygórowane) dotyczące izolacyjności akustycznej oraz (nieregulowane normami ale jednak występujące) pewne własności termoizolacyjne, choćby w zakresie powstrzymywania tzw. przeciągów.

Na podstawie zamówionych przez Wnioskodawcę i przeprowadzonych przez Politechnikę Warszawską prac badawczo-rozwojowych, uruchomiono produkcję zmodyfikowanych skrzydeł tego typu, czyli produktów znacząco ulepszonych. Wdrożenie wyników prac do praktyki gospodarczej znacząco wpłynie na branżę produkcji stolarki drzwiowej tego segmentu oraz rynek wykonawstwa inwestycji budowlanych, w szczególności w obszarze powszechnego budownictwa mieszkaniowego. W ramach projektu wybudowany zostanie nowy zakład produkcyjny wyposażony w niezbędny park maszynowy, urządzenia, narzędzia oraz pozostałe środki trwałe konieczne do sprawnego funkcjonowania wytwórni skrzydeł drzwiowych nowego typu.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 61 579 516,44 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych i czterdzieści cztery grosze). Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 26 649 551,01 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz).

Maksymalna wysokość dofinansowania na inwestycje wynosi 15 989 729,00 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych zero groszy).Cel projektu
Priorytetowym celem projektu jest wdrożenie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy wyników zakończonych prac badawczo-rozwojowych, do których firma posiada wyłączne prawa własności, polegających na opracowaniu poprawionej konstrukcji skrzydeł drzwiowych, co prowadzi do znaczącego ulepszenia drzwi płytowych segmentu standard, czyli stanowiących największą część spośród wszystkich rodzajów drzwi kupowanych w Polsce.

Realizacja projektu dotyczy dywersyfikacji produkcji zakładu (w nowej hali produkcyjnej) oraz wprowadzenia na rynek krajowy gamy znacząco ulepszonych produktów - skrzydeł drzwiowych o podwyższonej izolacyjności dźwiękowej i termicznej oraz zwiększonej żywotności (odporności na efekty starzenia). Pod względem parametrów technicznych nowe produkty przewyższać będą dostępne na rynku produkty substytucyjne, a w efekcie zastosowanych rozwiązań staną się również konkurencyjne cenowo (znaczące ulepszenie przy zachowaniu takiej samej ceny jak produkty „starego typu”)


Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rok bazowy Wartość bazowa Rok osiągnięcia wartości docelowej Wartość docelowa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] EPC 2018 0.00 2020 64.00
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety [EPC] EPC 2018 0.00 2020 0.00
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni [EPC] EPC 2018 0.00 2020 0.00
Liczba wdrożonych wyników prac B+R [szt.] szt. 2018 0.00 2020 1.00
Liczba wprowadzonych innowacji szt. 2018 0.00 2020 2.00
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] szt. 2018 0.00 2020 1.00
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] szt. 2018 0.00 2020 1.00
Liczba wprowadzonych innowacji organizacyjnych szt. 2018 0.00 2020 0.00
Liczba wprowadzonych innowacji marketingowych szt. 2018 0.00 2020 0.00
Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] szt. 2018 0.00 2020 0.00


W ramach realizacji projektu spółka zreazlizuje nasępujące wskaźniki

Liczba wprowadzonych ekoinnowacji szt. 2018 0.00 2020 1.00
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów [zł] 2018 0.00 2021 16800000.00
Reduce – ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych poprzez ich ponowne wykorzystanie w gotowych wyrobach kg 2018 0.00 2021 3000.00
Cecha produktu – spełnianie wymogów normowych w zakresie zastosowania drzwi płytowych 0/1 2018 0.00 2020 1.00
Cecha produktu – wydłużenie o minimum 2 lata okresu zachowywania właściwości dotyczących stanowienia bariery akustycznej 0/1 2018 0.00 2020 1.00


Cecha produktu – wydłużenie o minimum 2 lata okresu zachowywania walorów estetycznych przez skrzydło drzwiowe 0/1 2018 0.00 2020 1.00
Inwestycje prywatne w instalacje do produkcji biopaliw na potrzeby przemysłowe PLN 2018 0.00 2020 1400000.00
Cecha produktu – obniżenie wskaźnika reklamacyjności drzwi płytowych % (procent) 2018 4.53 2021 1.5Zapytania ofertowe

Masz pytania? Zadzwoń: 15 870 14 44