Dotacje EU

Zapytanie ofertowe nr 9 - Automatyzacja załadunku i rozładunku drzwi płytowych - obróbka formatowania i oklejania

2019-04-09 08:38:48
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Rozstrzygnięto na korzyść 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Monawi" Jacek Kuźniar, Krzemienica 48, 37-127
Oferta z dnia 10.05.2019 r., wpłynęła dnia 10.05.2019 r. godz. 8:30
Cena netto: 890.000,00 EUR netto
Deklarowany termin uruchomienia: 300 dni
Okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy 
Czas reakcji serwisu 24 h

Pełna lista podmiotów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Monawi" Jacek Kuźniar, Krzemienica 48, 37-127

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, e-mail, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Voster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Mickiewicza 155, 37-400 Zarzecze mateusz.sroka@voster.pl do dnia 10.05.2019 r. do godziny 16:00 Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 17:00
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent jest związany swoją ofertą co najmniej na czas 30 dni od dnia złożenia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mateusz.sroka@voster.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Sroka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48158701254

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Automatyzacja załadunku i rozładunku drzwi płytowych (obróbka formatowania i oklejania) wykorzystywana w ramach ciągu technologicznego w procesie produkcji drzwi płytowych. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na fabrycznie nową maszynę do jednostronnego oklejania skrzydeł drzwiowych w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1 „Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu standard „na dziś, jutro, pojutrze i długie lata”” Postępowanie ofertowe, mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej prowadzone jest w trybie konkurencyjnym – konkursie ofert, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zm.) z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wymagania techniczne jakie posiadać musi zamawiana maszyna, zostały opisane w dalszej części ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: niżański Miejscowość: Zarzecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż automatyzacji załadunku i rozładunku drzwi płytowych (obróbka formatowania i oklejania) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie.

Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia, powinien posiadać następujące cechy (właściwości);

 • zrobotyzowany system służący do załadunku i rozładunku linii formatowania i oklejania firmy Homag
 • system separacji pojedynczych drzwi z jednoczesnym odczytem kodu kreskowego oraz wymianą danych z Homag
 • wydajność systemu równa 8 cykli na minutę
 • stanowisko odkładcze dla rozładunku drzwi oznaczonych jako uszkodzone lub nieznane
 • komunikacja z Homag według wymaganego protokołu komunikacji bez ingerencji operatora
 • system bezpieczeństwa połączony z Homag (Homag Master)
 • możliwość ręcznego załadunku i rozładunku maszyny z pominięciem systemu automatycznego
 • Bezobsługowy system transportu powrotnego stosów obrabianych elementów pomiędzy strefą załadunku i rozładunku
 • bezobsługowy transport płyt podkładowych pomiędzy strefą załadunku i rozładunku Homag
 • system transporterów służących do jednoczesnego transportu stosow elementów oraz pojedynczych płyt podkładowych
 • system sterowania kompatybilny z nadrzędnym systemem zarządzania produkcją „ERP Enova” licencjonowany przez Zamawiającego.
 • automatyczne nadawanie unikalnych numerów stosów drzwi, ciągły monitoring oraz śledzenie przepływu materiałów, przesyłanie danych do systemu „ERP Enova” licencjonowany przez Zamawiającego.
 • wizualizacja całego obszaru systemu transportu,
 • możliwość zarządzania systemem z poziomu administratora,
 • transport poprzeczny pomiędzy strefami magazynowymi załadowczą, rozładowczą za pomocą automatycznych transporterów poprzecznych obsługujące stosy drzwi oraz pojedyncze płyty podkładowe
 • obsługa serwisowa przez Internet (teleserwis)
 • deklaracja zgodności CE na całą linię produkcyjną

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia musi być skorelowany z montażem maszyny Homag. Montaż automatyzacji nie może przekroczyć 21.04.2020 r.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn. W przypadku kiedy w treści oferty podana wartość bądź cena będzie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości bądź ceny na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według tabeli A ogłoszonego na dzień otwarcia oferty. W przypadku gdy wszystkie złożone oferty będą wyrażone w tej samej walucie, Zamawiający może dokonać oceny ofert bez przeliczania na PLN. Podana w ofercie cena netto powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dostawy, montażu i uruchomienia i przeszkolenia pracowników .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia terminu dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • Formularz ofertowy – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
 • Oświadczenie oferenta – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
 • Dokumentacja techniczna opisującą przedmiot zamówienia – dokumentacja powinna odnosić się do parametrów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 • Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 • W formularzu ofertowym należy przedstawić: – cenę netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia wykonanej w oparciu o przedstawioną specyfikacje. W przypadku ceny netto wyrażonej w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, w przypadku gdy w danym dniu jest więcej niż jedno ogłoszenie kursu średniego, obowiązująca dla niniejszego postępowania jest tabela kursów ogłoszona jako pierwsza w danym dniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty związane z transportem, montażem i przeszkoleniem pracowników. – deklarowany termin dostawy i rozpoczęcia montażu – przy czym okres zakończenia montażu nie może przekraczać terminu narzuconego przez dostawcę maszyny nadrzędnej.
 • Wszystkie pola formularza ofertowego (załącznik nr 1) muszą być uzupełnione.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
 • Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi ze wskazaniem stanowiska.
 • Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
 • W formularzu oferty należy uzupełnić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego zrealizowanie oferuje wykonawca.
 • Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej jak i elektronicznej. Oferty w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9 ”. Oferty złożone drogą elektroniczną muszą być wydrukowane, opatrzone pieczątką, podpisane i wysłane w formacie PDF/jpg. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać: „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9 ” Każda oferta, która wpłynie drogą elektroniczną zostanie potwierdzona przez Zamawiającego mailem, że oferta wpłynęła do Zamawiającego. W przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem należy zweryfikować poprawność wpisanego adresu mailowego. Zamawiający nie odpowiada za problemy związane np. z poprawnością działania serwerów, łączy itp.
 • Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503). Za informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający uzna tylko dokumenty opatrzone przez oferenta klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.
 • Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
  a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
  b) złożoną po terminie,
  c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

UWAGA – z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 1. Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia
  Waga: 60 pkt.
  Sposób wyliczenia: P(K1)=(najniższa cena netto)/(cena netto badanej oferty)×60 pkt
 2. Deklarowany termin uruchomienia maszyny w siedzibie Zamawiającego
  Waga: 20 pkt.
  Sposób wyliczenia: P(K2)=(najkrótszy termin (w dniach))/(termin badanej oferty (w dniach))×20 pkt
 3. Oferowany okres gwarancji i rękojmi
  Waga: 5 pkt.
  Sposób wyliczenia: 0-23 miesięcy – 0 pkt; 24 – 35 miesięcy – 3 pkt 36 i powyżej – 5 pkt
 4. Czas reakcji serwisu,
  Waga 15 pkt
  Czas reakcji serwisu mniejszy lub równy 24 h – 15 pkt.
  Czas reakcji serwisu większy niż 24 h oraz mniejszy lub równy 36 h – 10 pkt.
  Czas reakcji serwisu większy niż 36-48 h i powyżej – 0 pkt.

Liczba punktów za poszczególne kryteria będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku, następnie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty według wzoru:
P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)+P(K4)

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 1, 2, 3,4). W przypadku równej liczby punktów, kryterium decydującym będzie cena.

Wykluczenia

Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:
a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,
b) złożoną po terminie,
c) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

Masz pytania? Zadzwoń: 15 870 14 44