Dotacje EU

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

2018-01-04 11:48:57

Rozstrzygnięte

W toku przeprowadzonego przetargu doszło do rozstrzygnięcia na korzyść spółki Stalprzem sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, która to spółka złożyła ofertę opiewającą na kwotę 22 463 361,50 zł netto, okres realizacji 8 miesięcy, gwarancja 61 miesięcy . Oferta wpłynęła dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 9:40. W toku przeprowadzonej weryfikacji ofery oraz jej załączników, nie stwierdzono braków. Oferta została złożona zgodnie z regulaminem niniejszego przetargu ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Wykonanie PRAC BUDOWLANYCH ORAZ INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE ROZBUDOWY ZAKŁADU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH PŁYTOWYCH O HALĘ PRODUKCJI, HALĘ MAGAZYNOWĄ, BUDYEK BIUROWY ORAZ O HALĘ PELLETU WRAZ Z KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ z PARKINGAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1

Postępowanie ofertowe, mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej prowadzone jest w trybie konkurencyjnym –konkursie ofert, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zm.) z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych wzakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY

Voster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Zarzeczu (37-400), ul. Adama Mickiewicza 155; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616090, NIP: 602-01-33-670,
tel. 15870 1254, Fax15870 14 85

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Generalnego Wykonawcy zamówienia polegającego na „ROZBUDOWIE ZAKŁADU SKRZYDEŁDRZWIOWYCH PŁYTOWYCH –BUDYNEK BIUROWY, BUDYNEK HALI PRODUKCJI, BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ, BUDYNEK HALI PRODUKCJI PELLETU WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I PO TERENIE DZIAŁKI, DOJŚCIAMI I DOJAZDAMI”
 2. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy –parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji do dnia 30CZERWCA2019 r.

IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WYMOGÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki

1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca przedmiotowych robót budowlanych (oferent) dysponuje odpowiednią kadrą, umożliwiającą rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie brał pod uwagę dysponowanie przez oferenta co najmniej jedną osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi:

a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego;

b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego;

c. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego

Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przedmiotowego warunku poprzez analizę treści załączonego do oferty wykazu osób (załącznik nr 3do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

2. Wiedza i doświadczenie

Wykonawca przedmiotowych robót budowlanych (oferent) posiada doświadczenie w realizacji robót adekwatnych do przedmiotu zamówienia (odpowiadającychcharakterem przedmiotowi zamówienia).

W celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku Oferent powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał minimum 1 adekwatne do przedmiotu zamówienia roboty budowlane (budynek produkcyjny, produkcyjno-magazynowy, produkcyjno-biurowy, budynek użyteczności publicznej lub budynek usługowy o łącznej powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4000 m2i kubaturze nie mniejszej niż 30000 m3). Zamawiający wymaga aby roboty budowlane zostały zrealizowane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawem budowlanym i prawidłowo ukończone. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu ofertowym weryfikowane będzie na podstawie analizy treści dołączonego do oferty wykazu zrealizowanych robót budowlanych potwierdzającego posiadane doświadczenie oraz na podstawie przedłożonych kserokopii referencji potwierdzających zrealizowanie robót budowlanych wyszczególnionych w załączonym wykazie określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji.

3. Potencjał techniczny

Wykonawca przedmiotowych robót budowlanych (oferent) posiada doświadczenie w realizacji robót adekwatnych do przedmiotu zamówienia (odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia). W celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku Oferent powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał minimum 1 adekwatne do przedmiotu zamówienia roboty budowlane (hala magazynowa, hala produkcyjno-magazynowa, budynek użyteczności publicznej lub budynek usługowy o łącznej powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4000 m2i kubaturze nie mniejszej niż 30000 m3)

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 1. Zamawiający będzie brał pod uwagę dysponowanie przez oferenta co najmniej jedną osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi:

  a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego;

  b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego;

  c. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego
 2. Zamawiający będzie brał pod uwagę Wykonawcę zatrudniającego co najmniej 65osób na podstawie umowy o pracę.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 1. Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków do Urzędu Skarbowego. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie:

  a) załączonego do oferty aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  b) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 2. W stosunku do Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Dodatkowe warunki

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3000 000.00 PLN (słownie: trzymiliony złotych 00/100). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  a. w środkach pieniężnych: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A.03 1240 2799 1111 0000 3845 4802–środki pieniężnemuszą zostać zaksięgowanena rachunku Zamawiającego do dnia 1.06.2018 do godz. 16:00, tytuł przelewu „rozbudowa zakładudrzwi wadium”

  b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  c. gwarancjach bankowych;
 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy wsprawie niniejszego Zamówienia
 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  a.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  b.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

7. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w postaci Konsorcjum.
 2. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2, musi zostać załączone do oferty złożonej wspólnie przez wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres umocowania: do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonejza zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
 4. 4.Oferta składana wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

  a) powinna być sporządzona zgodnie z zapytaniem ofertowym;

  b) dokumenty wspólne (np. formularz oferty) składa pełnomocnik Wykonawców w ich imieniu;
 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólnie mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę Konsorcjum, zawierającą co najmniej:

  a)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;

  b)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;c)czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
 6. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy.

8. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcya) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

e) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

f) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych;

g) Referencje potwierdzające zrealizowane roboty budowlane wyszczególnione w ww. wykazie;

h) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);

i) Kosztorys ofertowy z podziałem na elementy wymienione w przedmiarze,

j) Potwierdzenie wniesienia wadium

k) Oświadczenie o liczbie zatrudnionych pracownikówna podstawie umowy o pracę

8. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 2. W formularzu ofertowym należy przedstawić:
  -cenę nettow PLN za realizację przedmiotu zamówieniawykonanej w oparciu o przedstawiony przedmiar oraz uwzględniającej prace konieczne do wykonania ze względu na lokalne warunki geologiczne. W przypadku ceny netto wyrażonej w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, w przypadku gdy w danym dniu jest więcej niż jedno ogłoszenie kursu średniego, obowiązująca dla niniejszego postępowania jest tabela kursów ogłoszona jako pierwsza w danym dniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej zobowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówieniaw tym koszty związane z ogrodzeniem, monitoringiem oraz budową dróg na potrzeby budowy, a także koszty związane z zużytymi mediami (woda, prąd etc).

  -okres gwarancji, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36miesięcyi podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji. Niepodanie okresu gwarancji lub podanie krótszego uważane będzie za zaoferowanie 36miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.

  -deklarowany termin zakończenia robót budowlanych–przy czym okres ten nie może być krótszy niż 6 miesięcyi dłuższy niż 13miesięcy.
 3. Wszystkie pola formularza ofertowego (załącznik nr 1) muszą być uzupełnione (oznaczone ‘’*’’).
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
 7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta,przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi ze wskazaniem stanowiska.
 9. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie iopatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
 10. W formularzu oferty należy uzupełnić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego zrealizowanie oferuje wykonawca.
 11. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej jak i elektronicznej. Oferty w formie papierowejnależy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018”. Oferty złożone drogą elektronicznąmuszą być wydrukowane, opatrzone pieczątką, podpisane i wysłane w formacie PDF/jpg. W temacie wiadomości mailowej należy wpisać: „OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018”Każda oferta, która wpłynie drogą elektroniczną zostanie potwierdzona przez Zamawiającego mailem, że oferta wpłynęła do Zamawiającego. W przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem należy zweryfikować poprawność wpisanego adresu mailowego. Zamawiający nie odpowiada za problemy związane np. z poprawnością działania serwerów,łączy itp.
 13. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503). Za informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający uzna tylko dokumenty opatrzone przez oferenta klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.
 14. Zamawiający, poza innymi przypadkami wyżej wskazanymi, odrzuci ofertę:

  a)której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym,

  b)złożoną po terminie,

  c)złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu

UWAGA –z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

 1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, e-mail, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Vosterspółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Mickiewicza 155, 37-400 Zarzecze budowa@voster.spacedo dnia 01.06.2018r. do godziny 16:00Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 4czerwca o godz. 8:30
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymaga formy pisemnej.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent jest związany swoją ofertą co najmniej na czas 30 dni od dnia złożenia oferty.

IX. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:1. Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia
Waga:70 pkt.
Sposób wyliczenia: P(K1)=(najniższa cena netto)/(cena netto badanej oferty)×70 pkt

2. Deklarowany termin zakończenia robót
Waga: 25pkt.
Sposób wyliczenia: P(K2)=(najkrótszytermin (w miesiącach))/(termin badanej oferty (w miesiącach))×20 pkt

3. Oferowany okres gwarancji i rękojmi
Waga: 5pkt.
Sposób wyliczenia: 0-35 miesięcy -0 pkt; 35-60miesięcy -2pkt; Powyżej 60miesięcy -5pkt

Liczba punktów za poszczególne kryteria będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku, następnie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty według wzoru:

P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K2)

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej którauzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 1, 2, 3). W przypadku równej liczby punktów, kryterium decydującym będzie cena.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty e-mail oraz strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 2. Wybranemu oferentowi Zamawiający wskaże miejsce oraz termin podpisania Umowy.
 3. W przypadku, gdyby oferent, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy lub niemożliwe byłoby wynegocjowanie z nim warunków umowy spełniających wymagania zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała kolejną najwyższą ocenę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek zofert (bez podania przyczyny zamknięcia postępowania).
 5. O zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich oferentów, którzy złożyli ofertę w postępowaniu oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 6. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenie względem Zamawiającego.
Masz pytania? Zadzwoń: 15 870 14 44